1. Závodu se může zúčastnit kterákoliv fyzická osoba. Ta je povinna zhodnotit svůj zdravotní stav, duševní schopnosti a fyzické schopnosti ve vztahu k náročnosti závodu. Závodníci musí závodit ve své věkové kategorie, protože jsou podle věku přizpůsobené překážky.
 2. Účastníci mladší 18 let musí mít písemný souhlas zákonného zástupce. Podepsaný souhlas odevzdává účastník při registraci na místě konání závodu. Rozhodující je věk v den konání závodu.
 3. Každý účastník se musí přihlásit do závodu přes Registrace, platba startovného proběhne předem převodem na účet (viz Registrace), příp v hotovosti na místě závodu.
 4. Účastník závodu svojí účastí potvrzuje, že jeho účast je na jeho osobní odpovědnost, že se závodu zúčastní po zvážení všech rizik, že si je jich dobře vědom. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost, pokud v průběhu akce dojde k poškození jeho (účastníkových) věcí, oblečení a výstroje i zdraví. Účastník závodu bude mít možnost si na své riziko odložit věci na vymezené místo, ale nevzniká tím žádný právní vztah mezi pořadatelem a účastníkem. Doporučuje se, aby si účastník své věci odložil u jiné osoby, která se neúčastní závodu.
 5. Účastník bere na vědomí a chápe, že se jedná o závod, který má extrémní charakter, a vyžaduje plnou způsobilost. Účastník je povinen v průběhu závodu vnímat a chovat se podle stavu tratě. Pokud by snad překážky a trať byla v nevyhovujícím stavu, takovým místům by se měl vyhnout a respektovat, že přednost má jeho zdraví a ochrana majetku a k tomu přizpůsobit svoje chování na trati. O závažných zjištěních bude informovat nejbližšího pořadatele.
 6. Pokud účastník způsobí škodu na majetku pořadatele nebo třetí osobě, je povinen ji uhradit.
 7. Účastník je povinen dbát na veškeré organizační, technické a zabezpečovací pokyny organizátora. V případě porušení jakýchkoliv podmínek specifikovaných tímto prohlášením, může být následně soutěžící ze závodu diskvalifikován bez nároku na jakoukoliv náhradu a satisfakci.
 8. Závod bude probíhat pomocí intervalových startů.
 9. Účastník bere na vědomí, že v průběhu závodu může dojít k nepředvídatelným situacím nebo poškození překážek a musí se tomu přizpůsobit, aby nezpůsobil újmu jinému závodníkovi a divákům.
 10. Každému závodníkovi doporučujeme si sjednat na den závodu úrazové pojištění.
 11. Účastník nesmí na start pod vlivem alkoholu či jiných látek, které by ovlivňovaly jeho fyzickou nebo psychickou způsobilost. Při zjištění tohoto může pořadatel takového účastníka na místě diskvalifikovat a ze závodu vyloučit.
 12. Na trať mohou pouze registrovaní účastníci pro danou kategorii.
 13. Při nezvládnutí překážky, musí účastník závodu splnit náhradní úkol, který bude vždy na místě stanoven pořadatelem. Vše kontroluje pořadatel, a pokud účastník toto řádně nesplní, je ihned diskvalifikován.
 14. Pokud účastník závod nedokončí z jakéhokoliv důvodu je povinen sdělit pořadateli, že závod nedokončil.
 15. Účastník závodu nesmí přijmout pomoc diváků při překonávání překážek.
 16. Účastníci si mohou na některých překážkách vzájemně pomáhat, vše Vám řekne dobrovolník u dané překážky.
 17. Účastník je povinen přijmout v případě nutnosti první pomoc.
 18. Všichni účastníci závodu jsou povinní dodržovat aktuální nařízení v souvislosti s pandemií COVID-19.
 19. Závod se koná za každého počasí, ale podle aktuální situace může pořadatel až na místě rozhodnout, že podmínky jsou nezpůsobilé, aby se závod konal. Účastník je povinen takové rozhodnutí respektovat na své náklady a své obtíže.
 20. Je striktně zakázáno vyhazovat odpadky jinam než na místa vyhraněná pořadatelem.
 21. Fotografie a videa pořízená během závodu má organizátor právo použít bez nároků na honorář autorovi dané fotky či videa. Fotografie a videa mohou být použita k propagaci závodu na stránkách závodu, sociálních sítí i v tisku. Účastník závodu svou účastí souhlasí s tímto ustanovením.
 22. Organizátor může upravit tato pravidla vzhledem k podmínkám na trati.
 23. Účastník tímto uděluje dobrovolně, svobodně, vážně a bez jakéhokoliv nátlaku pořadateli ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu ve kterém je poskytl pořadateli závodu, a to pro evidenční, obchodní a marketingové účely v rámci podnikatelské činnosti pořadatele. Souhlas se zpracováním osobních údajů je udělen na dobu neurčitou. Tento souhlas může soutěžící kdykoliv písemně odvolat. Účastník má právo na kontrolu svých osobních údajů a na jejich opravu, pokud budou chybné. Účastník má dále vůči pořadateli právo vyzvat ho k podání vysvětlení a k okamžitému odstranění závadného stavu v případě, že zjistí, že je s jeho osobními údaji nakládáno v rozporu se zákonem, zmocněním podle tohoto souhlasu či způsobem, který se dotýká, či by se mohl dotýkat, jeho osobnostních práv nebo jeho oprávněných zájmů. V případě oprávněnosti takového požadavku je pořadatel povinen pochybení odstranit a uvést stav do souladu s požadavky účastníka. Pokud by pořadatel oprávněné výzvě nevyhověl, je účastník oprávněn obrátit se svým požadavkem na kompetentní orgán.
 24. Účastník výslovně souhlasí s tím, aby pořadatel závodu nebo jím pověřená třetí osoba marketingově v souvislosti s tímto závodem využili ve prospěch pořadatele osobní údaje účastníka. Účastník zejména výslovně souhlasí s tím, aby bylo využito formou zveřejnění jeho jméno, příjmení, označení jeho facebookového profilu, město bydliště a aby byly využity veškeré obrazové, zvukově audiovizuální a obdobné záznamy ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a dává tak tímto zcela bezvýjimečně souhlas takto vytvořené záznamy užít bez dalších nároků pro výhradní komerční a marketingové účely pořadatele závodu.
 25. Účastník musí při registraci na místě závodu odevzdat podepsané prohlášení, že byl seznámen se závaznými pravidly a pokyny – Revers dokument.